Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdisetting

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/866 av 28. mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/101 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdisetting i henhold til artikkel 105 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/866 of 28 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen tilpasser regelverket om forsvarlig verdsettelse til volatiliteten i markedet i CRR under covid-19-pandemien. Bestemmelsene er midlertidige og utløper 31. desember 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen vil den tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften. Bestemmelsene opphører 31. desember 2020 og det er usikkert hvorvidt den vil rekke å bli innlemmet i EØS-avtalen innen da.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bestemmelsene vil sannsynligivis ikke rekke å tre i kraft i Norge før gyldigheten utløper.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU og den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Bestemmelsene vil sannsynligivis ikke rekke å tre i kraft i Norge før gyldigheten utløper.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2020
Anvendelsesdato i EU
26.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.08.2021
Anvendes fra i Norge
16.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0866
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro