Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1187/2014 av 2. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av den samlede eksponeringen mot en motpart eller en gruppe av innbyrdes tilknyttede motparter når det gjelder transaksjoner med underliggende eiendeler

Commission Delegated Regulation (EU) No 1187/2014 of 2 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council as regards regulatory technical standards for determining the overall exposure to a client or a group of connected clients in respect of transactions with underlying assets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Forordningen gir utfyllende regler om kapitalkrav for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Bestemmelsen gjennomfører CRR artikkel 390 nr. 7 og er relevant når institusjonene skal beregne samlet engasjement mot en motpart eller gruppe av tilknyttede motparter dersom engasjementet eksempelvis er i form av verdipapirfondsandeler eller investering i verdipapiriseringer. Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser om hvordan institusjonene skal beregne samlet engasjement for denne type transaksjoner. Kravene i standarden er basert på tidligere krav i del II av EBA's (European Banking Authority) retningslinjer om store engasjementer.

Rettslige konsekvenser
Hovedtrekkene i bestemmelsen finnes i dag i forskrift om store engasjementer § 4 andre ledd.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når rettsakten tas inn i EØS-avtalen, er det er behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU, og til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.10.2014
Anvendelsesdato i EU
27.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1187
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro