Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 527/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som fastsetter typer av virkemidler som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten til et institutt som et 'going concern' og som kan benyttes ved variabel godtgjørelse

Commission Delegated Regulation (EU) No 527/2014 of 12 March 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of an institution as a going concern and are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter regler for hvilke instrumentklasser som kan benyttes i forbindelse med variabel godtgjørelse. Instrumentene som kan benyttes skal enten være omfattet av reglene i artikkel 52 eller 63 i CRR eller andre instrumenter som fullt ut kan konverteres til kjernekapital (CET1), eller som kan nedskrives, og som i tilstrekkelig grad reflekterer kredittkvaliteten i institusjonen som "going concern", og som er passende å anvende i forbindelse med variabel godtgjørelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0527
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro