Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2014 av 7. januar 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) No 241/2014 of 7 January 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for Own Funds requirements for institutions

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2019)

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler til bestemmelsene om ansvarlig kapital, blant annet hva som skal anses som indirekte finansiering av kapitalinstrumenter, incitament til innfrielse og som påregnelige fradrag ved medregning av delårsresultat. Det gis videre regler om blant annet hvordan oppskrivningsmekanismen for annen kjernekapital (hybridkapital) skal være.

Når det gjelder hvilke institusjoner som skal kunne regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, er det i artikkel 4 til 7 en opplisting av medlemslandenes lover for slike institusjoner, men ikke for landene som er tilknyttet gjennom EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon). Det må vurderes om det er behov for en tilpasningstekst for norske sparebanker.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel, men behov for materielle tilpasninger:

I Kommisjonsforordningen er det for EU-landene angitt hvilke institusjoner som kan regnes som sparebanker og kooperative- og gjensidige institusjoner, og som dermed kan få unntak fra enkelte av bestemmelsene om ren kjernekapital. Det legges opp til materielle tilpasninger slik at også tilsvarende norske institusjoner kan få unntak.

Det vil også være tekniske tilpasninger knyttet til dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 7. januar 2014. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.01.2014
Anvendelsesdato i EU
03.04.2014
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0241
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro