Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 602/2014 av 4. juni 2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for å lette tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til anvendelsen av ytterligere risikovekter i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 602/2014 of 4 June 2014 laying down implementing technical standards for facilitating the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of additional risk weights according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir bestemmelser om tilsynsmessig praksis ved bruk av artikkel 407 i CRR. Høyere risikovekter enn normalt kan pålegges verdipapiriseringsinvesteringer dersom ikke kravene i CRR artikkel 405, 406 og 409 er oppfylt. Forordningen beskriver hvordan tilsynsmyndighetene skal vurdere om brudd på nevnte bestemmelser er tilfelle, og hvordan ekstra risikovekter skal beregnes i tilfelle brudd identifiseres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2014
Anvendelsesdato i EU
25.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0602
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro