Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2176 av 12. november 2020 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 med hensyn til fradrag av programvareaktiva fra kjernekapitalposter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2176 of 12 November 2020 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 as regards the deduction of software assets from Common Equity Tier 1 items

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bestemmelserne om behandling af forsigtigt værdiansatte softwareaktiver, hvis værdi ikke påvirkes negativt af et instituts afvikling, insolvens eller likvidation, blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 for at støtte overgangen til en mere digitaliseret banksektor yderligere. Ved forordning (EU) 2019/876 tilføjedes endvidere artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvorved Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("EBA") pålægges at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere anvendelsen af fradragene i forbindelse med softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter. For at sikre sammenhæng mellem bestemmelserne vedrørende kapitalgrundlag og gøre det lettere at anvende dem bør nævnte reguleringsmæssige tekniske standarder indarbejdes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014, hvori alle tekniske standarder vedrørende kapitalgrundlag er samlet.

(2) De kompetente myndigheder hindres ikke i fra sag til sag at granske softwareaktiver, som et institut medtager i kapital, eller i at udøve deres tilsynsbeføjelser, jf. artikel 64 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU, navnlig hvis beholdningen af investeringer i software kan føre til en uønsket tilsynsmæssig fordel, eller hvis der er mistanke om, at den skønsmargen, de gældende regnskabsregler giver, anvendes af et institut til at omgå denne forordning.

(3) På grund af den mangfoldighed af software, som anvendes af institutterne, er det vanskeligt på et generelt plan at vurdere, hvilke softwareaktiver der har en realiserbar værdi i tilfælde af afvikling, insolvens eller likvidation, og i givet fald, i hvilket omfang, eller at afgrænse en specifik kategori af software, der ville bevare sin værdi, selv i et sådant scenarie.

(4) Dertil kommer, at en vurdering, som EBA har foretaget af specifikke tilfælde af tidligere transaktioner, tyder på, at alle softwareaktiver, uden at der skelnes mellem specifikke kategorier, har samme sandsynlighed for at blive afskrevet. Selv i de tilfælde, hvor værdien af softwareaktiver i det mindste delvis er bevaret, ændres levetiden for en sådan software generelt for at tage hensyn til, at en sådan software kun vil blive anvendt af køberen af et institut indtil afslutningen af en migreringsproces. Den indsamlede dokumentation viser, at en sådan migreringsproces typisk løber over 1-3 år. Dette mønster bør afspejles i den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver.

(5) I betragtning af den begrænsede værdi, softwareaktiverne synes at have i tilfælde af et instituts afvikling, insolvens eller likvidation, er det af afgørende betydning, at den tilsynsmæssige behandling af sådanne aktiver skaber en passende balance mellem på den ene side tilsynsmæssige betænkeligheder og på den anden side værdien af disse aktiver set fra et forretningsmæssigt og økonomisk perspektiv. Den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver bør derfor medføre en vis forsigtighedsmargen i forbindelse med lempelse af egentlige kernekapitalkrav.

(6) For ikke at indføre yderligere operationelle byrder for institutterne og for at lette de kompetente myndigheders tilsyn bør den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver desuden være enkel at gennemføre og anvende på alle institutter på en standardiseret måde. Den standardiserede tilsynsmæssige behandling bør ikke være til hinder for, at et institut fortsat fuldt ud fratrækker sine softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter.

(7) I betragtning af de hurtige teknologiske ændringer investerer institutterne ofte i vedligeholdelse, forbedringer eller opgraderinger af deres software. For at mindske enhver risiko for regelarbitrage bør sådanne investeringer afskrives separat fra den software, der vedligeholdes, forbedres eller opgraderes, forudsat at disse investeringer indregnes som et immaterielt aktiv i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

(8) Kommissionens delegerede forordning (EU) 241/2014 bør derfor ændres.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(10) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse.

(11) I betragtning af den hurtige udbredelse af digitale tjenester som følge af covid-19-pandemien bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet