Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/923 av 11. mars 2015 om endring av delegert forordning (EU) nr. 241/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for krav til ansvarlig kapital for institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/923 of 11 March 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 241/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for own funds requirements for institutions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation). Kommisjonsforordningen gir nærmere bestemmelser om hvordan fradraget for indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig kapital skal beregnes, og måten referanserenter skal fastsettes på i prisingen av fondsobligasjoner og ansvarlige lån. I tillegg gir kommisjonsforordningen regler om hvordan ansvarlig kapital fra tredjeparter skal beregnes for å kunne medregnes fra datter- og datterdatterselskap

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU og til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

(Finanstilsynet har informert om kommisjonsforordningen i rundskriv 10/2015. Det følger av rundskrivet at Finanstilsynet vil legge kommisjonsforordningen til grunn ved praktiseringen av de aktuelle bestemmelsene i forskrift om beregning av ansvarlig kapital og forskrift om konsoliderte soliditetsregler.)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2015
Anvendelsesdato i EU
07.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0923
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro