Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/171 av 19. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til reguleringstekniske standarder for vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/171 of 19 October 2017 on supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the materiality threshold for credit obligations past due

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.5.2018)

Sammendrag av innhold
Det følger av reglene for kapitalkrav til banker mv, CRR (Capital Requirement Regulation) artikkel 178.6 at Ketter forslag fra EBA skal vedta en utfyllende bestemmelse (RTS) for hvordan myndighetene skal fastsette hva som anses som et vesentlig beløp for å merke engasjementer som misligholdte etter CRR artikkel 178.1(b).

I norsk regelverk vil forordningen dermed konkretisere hva som menes med "Ikke uvesentlig" i kapitalkravsforskriften 10-1(1).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Bankene må oppdatere sin misligholdsdefinisjon. Dette kan få følger for bankenes interne risikomodeller, og at de eventuelt må søke om nye modeller. Antall mislighold i standardmetodebankene kan også bli endret.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken som akseptabel.

Vurdering
Bestemmelsen vil bli gjort gjeldende når forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Norske myndigheter vil beslutte grenser for vesentlig beløp for norske institusjoner etter bestemmelsen.

Status
Forordningen blir gjort gjeldende i EU fra 7. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.10.2017
Anvendelsesdato i EU
07.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.10.2018
Høringsfrist
04.01.2018
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0171
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro