Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/728 av 24. januar 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for framgangsmåter for å utelukke transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i en tredjestat fra kravet til ansvarlig kapital for kredittverdijusteringsrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/728 of 24 January 2018 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for procedures for excluding transactions with non-financial counterparties established in a third country from the own funds requirement for credit valuation adjustment risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2018)

Sammendrag av innhold
Kapitalkravsregler for banker mv. er blant annet regulert i Capital Requirments Regulation (CRR). Det følger av CRR artikkel 382 (4)(a) at engasjementer med ikke-finansielle motparter er unntatt kapitalkrav for risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-risiko) forutsatt at engasjementene ikke overstiger nærmere angitte beløpsgrenser. Unntaket skiller ikke mellom ikke-finansielle motparter etablert i medlemsland og tredjeland. Den tekniske standarden angir krav som må oppfylles av motparter etablert i tredjeland for at disse skal kvalifisere for unntak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Dette har ingen vesentlig økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU Kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Unntaket i CRR artikkel 382 (4)(a) er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 20a-2 (1) siste strekpunkt. I forordningen spesifiseres det at engasjementer med ikke-finansielle motparter i tredjeland kvalifiserer for unntak dersom disse motpartene hadde vært etablert i et medlemsland. Videre spesifiserer forordningen hvordan foretakene skal undersøke om en motpart er en ikke-finansiell motpart etablert i tredjeland. Innholdet i forodningen er akseptabelt.

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder kun dato for ikrafttredelse, som for EFTA-statene vil være etter at morrettsakten CRR er tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Forordningen er vedtatt og trådte i kraft i EU 7. juni 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2018
Anvendelsesdato i EU
07.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2020
Anvendes fra i Norge
04.05.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0728
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro