Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1014 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til unntak for råvarehandlere

Regulation (EU) 2016/1014 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exemptions for commodity dealers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer CRR (Capital Requirements Regulation), om kapitalkrav for banker. Endringen gjelder utvidelse av overgangsregel for råvarehandlere om unntak fra virkeområdet (unntaket utvides fra 2017 til 2020).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dette kan gjøres først når CRR, som denne endrer, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen økonomiske/administrative konsekvenser, da den vil opprettholde gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2016
Anvendelsesdato i EU
19.07.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1014
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro