Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/634 av 24. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til tilordningstabellene som angir samsvaret mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittrisikovurderinger og risikoklassene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation(EU) 2018/634 of 24 April 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 as regards the mapping tables specifying the correspondence between the credit risk assessments of external credit assessment institutions and the credit quality steps set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - 32013R0575). Den oppdaterer konverteringstabellene i (EU) 2016/1799, som spesifiserer sammenhengen mellom rating satt av eksterne kredittvurderingsbyråer og kredittkvalitetstrinn bestemt i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013. Dette innebærer kun at nyopprettede kredittvurderingsbyråer tas inn i oversikten, og ett byrå som ikke lenger er aktivt, tas ut.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning/inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Bestemmelsene er EØS-relevante og akseptable.

Det vil være behov for (tekniske) tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
07.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.04.2018
Anvendelsesdato i EU
15.05.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0634
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro