Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1801 av 11. oktober 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for tilordning av eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittvurderinger med hensyn til verdipapirisering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1801 of 11 October 2016 on laying down implementing technical standards with regard to the mapping of credit assessments of external credit assessment institutions for securitisation in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravregelverket for banker mv. og angir hvilke eksterne kredittvurderinger av verdipapiriseringsposisjoner som svarer til ulike risikoklasser for kapitaldekningsformål for å bestemme posisjonens risikovekting.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når morrettsakten CRR (Capital Requirements Regulation) er tatt inn i EØS-avtalen, vil også denne forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen. Dette er kun utfyllende bestemmelser som allerede er gjennomført praksis.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Finanstilsynet følger allerede bestemmelsene i forordningen i sin tilsynsmessige oppfølging av bankene (jf. rundskriv). Forordningen innebærer derfor kun en videreføring av eksisterende praksis.

Behovet for tekniske tilpasninger gjelder dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.10.2016
Anvendelsesdato i EU
01.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1801
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro