Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2070 av 14. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for maler, definisjoner og IT-løsninger som institusjonene skal bruke ved rapportering til Den europeiske banktilsynsmyndighet og til vedkommende myndigheter i samsvar med artikkel 78 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 of 14 September 2016 laying down implementing technical standards for templates, definitions and IT-solutions to be used by institutions when reporting to the European Banking Authority and to competent authorities in accordance with Article 78(2) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Kredittinstitusjoner som benytter IRB-metode til beregning av kapitalkrav for kreditt- og/eller markedsrisiko skal årlig rapportere informasjon om de interne modellene som brukes. Hensikten med rapporteringen er å sammenligne parameterne som inngår i disse modellene slik at avvik i kredittinstitusjonenes modeller kan avdekkes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til tilrettelegging av IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, er det behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som kommisjonsforordning og vil innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett når morrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.09.2016
Anvendelsesdato i EU
22.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2070
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro