Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1317/2014 av 11. desember 2014 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer overfor sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) No 1317/2014 of 11 December 2014 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties in Regulation (EU) No 575/2013 and Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2019)

Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Forordningen kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Andre opplysninger
Tilsvarende bestemmelse er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Status
Forlengelse av overgangsordning om at alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter, til 15. juni 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Andre opplysninger
Tilsvarende bestemmelse er gjennomført i kapitalkravsforskriften § 49-2 (13).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2014
Anvendelsesdato i EU
15.12.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1317
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro