Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/866 av 28. mai 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2016/101 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for forsvarlig verdsetting i henhold til artikkel 105 nr. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/866 of 28 May 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2016/101 of 26 October 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) No 575/2013

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 9, stk. 5, artikel 10, stk. 6, og artikel 11, stk. 3, i Kommissionen delegerede forordning (EU) 2016/101 er det med hensyn til institutter, der beregner yderligere værdiansættelsesjusteringer (AVA'er) efter kernemetoden, jf. nævnte forordning, fastsat, at individuelle AVA'er, som vedrører markedsprisusikkerhed, omkostninger ved at lukke positioner og modelrisiko, skal bestemmes under henvisning til et nøjagtighedsniveau på 90 % på grundlag af de gældende markedsvilkår på beregningstidspunktet. I nævnte forordning præciseres ligeledes en aggregeringstilgang til beregningen af de samlede AVA'er på kategoriniveau på grundlag af disse individuelle AVA'er, hvorved der tages hensyn til overlapninger blandt individuelle AVA'er, der indgår i aggregeringen af de pågældende kategorier af AVA'er.

(2) Udbredelsen af covid-19-pandemien har udløst niveauer af ekstrem volatilitet på tværs af finansielle markeder i hele verden og har indvirkning på adskillige aktivklasser. Dette har medført usædvanligt store stigninger i prisspredningen for aktiver og købs-salgs-spænd. Det forventes derfor, at individuelle AVA'er, der beregnes på værdiansættelseseksponeringsniveau, vil stige betydeligt i forhold til deres niveauer under normale forhold.

(3) Tilpasningen af individuelle AVA'er til nye markedsvilkår er en normal proces. Det bør dog forventes, at aggregeringen af individuelle AVA'er, der er steget betydeligt, vil få en uforholdsmæssigt stor indvirkning på aggregerede AVA-værdier på grund af covid-19-pandemien og offentlige myndigheders beslutninger om at indstille den økonomiske aktivitet på en lang række områder. Reglerne for forsigtig værdiansættelse bør derfor revideres, således at de foruden at omfatte en aggregeringsfaktor, der skal anvendes ved normale markedsvilkår, også fastsætter, at institutter bør anvende en højere aggregeringsfaktor for denne specifikke periode med ekstrem volatilitet i markedspriserne og systemisk chok forårsaget af covid-19-pandemien.

(4) Det kan forventes, at den ekstreme markedsvolatilitet, der er opstået som følge af covid-19-pandemien, vil aftage i takt med pandemiens gradvise ophør, der forventes i løbet af de kommende måneder. Den højere aggregeringsfaktor bør derfor kun finde anvendelse på den forventede varighed af denne ekstreme markedsvolatilitet kombineret med systemisk chok, som på nuværende tidspunkt vurderes til at vare indtil den 31. december 2020.

(5) Delegeret forordning (EU) 2016/101 bør derfor ændres.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. Grundet den akutte situation, der er forårsaget af covid-19-pandemien, har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed vurderet, at gennemførelsen af en offentlig høring og cost-benefit-analyse ville være uforholdsmæssig. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har dog underrettet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010.

(7) For at reagere hurtigt på konsekvenserne af covid-19-pandemien bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.05.2020
Anvendelsesdato i EU
26.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet