Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/125 av 29. januar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/125 of 29 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 945/2014 laying down implementing technical standards with regard to relevant appropriately diversified indices in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2020)

Sammendrag av innhold
Oversikten over børsindeksene i vedlegget til forordning (EU) 2020/125 oppdateres. Forordningen er av ren teknisk art. Den har ikke vært på høring i EU ettersom endringene ikke er materielle.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli tatt inn i norsk rett ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.01.2020
Anvendelsesdato i EU
19.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.02.2021
Anvendes fra i Norge
16.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0125
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro