Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/709 av 26. januar 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av vilkårene for anvendelse av unntak for valutaer der likvide eiendeler er tilgjengelige i et begrenset omfang

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/709 of 26 January 2016 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions for the application of the derogations concerning currencies with constraints on the availability of liquid assets

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkrav i banker mv (CRR) og beskriver unntaksløsninger for valutaer med for lite omfang av likvide aktiva for å oppfylle krav til LCR (Liquidity Coverage Ratio) i den aktuelle valutaen. Forordninger beskriver også betingelser som må oppfylles for at unntaksløsningene kan tas i bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Antas å ikke ha noen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger om ikrafttredelse.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at morrettsakten CRR 575/2013 tas inn EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.01.2016
Anvendelsesdato i EU
02.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0709
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro