Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 372/2007 av 2. april 2007 om fastsettelse av midlertidige migrasjonsgrenser for myknere i pakninger til lokk i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EC) No 372/2007 of 2 April 2007 laying down transitional migration limits for plasticisers in gaskets in lids intended to come into contact with foods

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.02.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjennomfører midlertidige spesifikke migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk. Når overgangsperioden er utløpt trer direktiv 2007/19/EF i kraft (1. april 2008) og viderefører grenseverdiene.

EU-kommisjonen har vedtatt en midlertidig forordning fordi det har vært et ønske om rask gjennomføring i EU/EØS-området, dvs. raskere enn det som kunne oppnås ved det nevnte endringsdirektivet.

Merknader
Gjeldende regelverk for plastmaterialer i kontakt med næringsmidler er gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på området. Rettsakten krever endringer i forskriften.

Leverandører av forseglingssystemer blir påført utviklingskostnader hvis nåværende produkter inneholder stoffer som migrerer til næringsmiddel i for høye konsentrasjoner. En vesentlig del av kostnadene består i å overvåke om de alternative produktene holder hermetisk tett over lang tid. Utover dette anses rettsakten ikke å ha store økonomiske konsekvenser verken for næringsliv eller tilsyn.

Norge eller andre nordiske land har ikke hatt spesielle innvendinger til endringsdirektivet, bortsett fra at prosessen har tatt lang tid.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har hatt kontakt med bransjen om forordningen. Bransjen er godt orientert, men har ikke kommet med særlige innspill i forhold til forordningen.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Etter utløp av overgangsperioden trer bestemmelser i direktiv 2007/19/EF i kraft for pakninger i skrulokk.

Status:
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2007
Anvendelsesdato i EU
23.04.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 110-113
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2008
Anvendes fra i Norge
14.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0372
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro