Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/559 av 9. april 2015 om endring av direktiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive (EU) 2015/559 of 9 April 2015 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.04.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2015/559/EU endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet). Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I tillegg til overgangsbestemmelser for utstyr godkjent etter eksisterende standarder gjelder endringene først og fremst flytting av produktgrupper mellom A1 (liste over utstyr som det finnes detaljerte prøvestandarder for) og A2 (liste over utstyr som det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for), samt tillegg av nye produktgrupper.

Vedleggene endres omtrent årlig. Sjøfartsdirektoratet, Post- og teletilsynet og utpekte tekniske kontrollorgan deltar i en syklus hvor standarder mv. oppdateres, bl.a. i tråd med utviklingen i IMO på dette området. Endringsdirektivet vedtas ved komitologi, og anbefalte endringer legges fram for COSS hvor Norge er representert ved Sjøfartsdirektoratet og NFD.

Gjennomføringsfrist i EU er 30. april 2016, men skipsutstyr produsert etter regler gjeldende før denne datoen kan settes på markedet inntil 30. april 2018.

Skipsutstyrsdirektivet med senere endringer er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr. 1.

Direktivet med endringer er tatt inn i forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

De vedtatte endringene har fulgt etablert prosedyre for endring av skipsutstyrsdirektivet, og endringene antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten sorterer under klasse 2 ved at det vil være behov for en mindre forskriftsendring for å oppdatere vedleggene.

Sakkyndige instansers merknader

De tekniske kontrollorganene har vært delaktige i prosessen forut for vedtakelse av endringsdirektivet, og forslaget ble lagt fram for COSS hvor Norge deltar.

Rettsakten følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles derfor ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.
Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene, og følger hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.04.2015
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2016
Anvendelsesdato i EU
30.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.03.2016
Anvendes fra i Norge
30.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L0559
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro