Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/93/EU av 18. juli 2014 om endring av direktiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive 2014/93/EU of 18 July 2014 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.8.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.09.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2014/93/EU endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for 10. gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I tillegg til overgangsbestemmelser for utstyr godkjent etter eksisterende standarder gjelder endringene først og fremst flytting av produktgrupper mellom A1 (liste over utstyr som det finnes detaljerte prøvestandarder for) og A2 (liste over utstyr som det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for), samt tillegg av nye produktgrupper.

Vedleggene endres årlig. Sjøfartsdirektoratet, Post- og teletilsynet og utpekte tekniske kontrollorgan deltar i en syklus hvor standarder mv. oppdateres, bl.a. i tråd med utviklingen i IMO på dette området. Endringsdirektivet vedtas ved komitologi, og anbefalte endringer legges fram for COSS hvor Norge er representert ved Sjøfartsdirektoratet og NFD.

Gjennomføringsfrist i EU er 15. august 2015, men skipsutstyr produsert etter regler gjeldende før denne datoen kan settes på markedet inntil 15. august 2017.

Skipsutstyrsdirektivet med senere endringer er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr. 1.

Direktivet med endringer er tatt inn i forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
De vedtatte endringene har fulgt etablert prosedyre for endring av skipsutstyrsdirektivet, og endringene antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten tilhører klasse 2 ved at det vil være behov for en mindre forskriftsendring for å oppdatere vedleggene.

Sakkyndige instansers merknader
De tekniske kontrollorganene har vært delaktige i prosessen forut for vedtakelse av endringsdirektivet, og forslaget ble lagt fram for COSS hvor Norge deltar. Direktivet har også vært forelagt TKO'ene etter vedtakelse for kommentarer. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.07.2014
Gjennomføringsfrist i EU
14.08.2015
Anvendelsesdato i EU
14.08.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.07.2015
Anvendes fra i Norge
14.08.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0093
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro