Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/52/EU av 30. oktober 2013 om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive 2013/52/EU of 30 October 2013 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 02.12.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.1.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for niende gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I tillegg til overgangsbestemmelser for utstyr godkjent etter eksisterende standarder gjelder endringene først og fremst flytting av produktgrupper mellom A1 (liste over utstyr som det finnes detaljerte prøvestandarder for) og A2 (liste over utstyr som det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for), samt tillegg av nye produktgrupper.

Merknader
Vedleggene endres etterhvert årlig. Sjøfartsdirektoratet, Post- og teletilsynet og utpekte tekniske kontrollorgan deltar i en syklus hvor standarder mv. oppdateres i tråd med utviklingen i IMO på dette området. Endringsdirektivet vedtas ved komitologi, og anbefalte endringer legges fram for COSS hvor Norge er representert ved Sjøfartsdirektoratet og NHD.

Skipsutstyrsdirektivet med senere endringer er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56d og vedlegg II kapittel XXXXII nr. 1.

Direktivet med endringer er tatt inn i forskrift 29. desember 1998 nr. 1455 om skipsutstyr.

Rettsakten tilhører klasse 2 ved at det vil være behov for en mindre forskriftsendring for å oppdatere vedleggene.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet har vært på høring blant hovedorganisasjonene, og de tekniske kontrollorganene har vært delaktige i prosessen med endringene i vedleggene. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er snakk om tekniske oppdateringer som ikke får konsekvenser for administrasjon eller næring utover det at man må forholde seg til oppdaterte standarder.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU den 30. oktober 2013. Frist for implementering i nasjonal rett er 4. desember 2014, forutsatt at EFTA-prosessen fullføres før dette tidspunktet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2013
Gjennomføringsfrist i EU
04.12.2014
Anvendelsesdato i EU
04.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.11.2014
Anvendes fra i Norge
30.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro