Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU av 25. oktober 2012 som endrer rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive 2012/32/EU of 25 October 2012 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2013)

Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for åttende gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I tillegg til overgangsbestemmelser for utstyr godkjent etter eksisterende standarder gjelder endringene først og fremst flytting av produktgrupper mellom A1 (liste over utstyr som det finnes detaljerte prøvestandarder for) og A2 (liste over utstyr som det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for), samt tillegg av nye produktgrupper.

Merknader
For å holde tritt med endringene i IMOs (den internasjonale skipsfartsorganisasjon) regelverk, har Kommisjonen lagt opp til at vedleggene A.1 og A.2 til skipsutstyrsdirektivet skal oppdateres årlig. Det er i norsk interesse at kravene i skipsutstyrsdirektivet stemmer overens med kravene som følger av IMOs instrumenter.

Endringsdirektivet er vedtatt etter forskriftsprosedyren med kontroll, og Kommisjonens ekspertkomite for sjø- og miljøsikkerhet (COSS) ble konsultert. COSS var enige i Kommisjonens forslag. Norge er representert i COSS ved NHD/Sjøfartsdirektoratet.

I tillegg til Sjøfartsdirektoratet har Post- og teletilsynet og tekniske kontrollorgan utpekt av Norge kommet med innspill til det nye vedlegget. Kommisjonen holdt blant annet et høringsmøte i 17. juli 2012 om forslaget til endringer hvor Sjøfartsdirektoratet deltok.

Skipsutstyrsdirektivet og de senere endringsdirektivene er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr 1.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet har vært på høring blant rederiorganisasjonene, og de tekniske kontrollorganene i Norge har vært delaktige i prosessen med det nye vedlegget. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Direktivet anses relevant og akseptabelt, og kan innlemmes i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU ble fastsatt 25. oktober 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2012
Gjennomføringsfrist i EU
30.11.2013
Anvendelsesdato i EU
30.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 244-304
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.10.2013
Anvendes fra i Norge
30.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0032
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro