Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/75/EU av 2. september 2011 som endrer rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive 2011/75/EU of 2 September 2011 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norske forskrifter kunngjort 25.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.2.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2011/75/EF endrer vedlegg A.1 og A.2 til rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for syvende gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart, herunder krav til testing- og prøvestandarder som skal legges til grunn for type eller eventuelt enhetsgodkjenning av skipsutstyr. Skipsutstyr skal rattmerkes. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I det endrede vedlegg A.1 er to nye produktgrupper tatt inn, seks produktgrupper er flyttet internt i vedlegg A.1, samt at 21 produktgrupper er flyttet fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1. En produktgruppe er flyttet fra vedlegg A.1 til vedlegg A.2. I vedlegg A.2 er en ny produktgruppe tatt inn og tre produktgrupper er flyttet fra A.1 til A.2 (liste over utstyr det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for i internasjonale instrumenter).

Merknader
For å holde tritt med endringene i IMOs (den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) regelverk, har Kommisjonen lagt opp til at vedleggene A.1 og A.2 til skipsutstyrsdirektivet skal oppdateres årlig. Det er i norsk skipsfartsnærings interesse at kravene i skipsutstyrsdirektivet stemmer overens med kravene som følger av IMOs instrumenter. Kommisjonen holdt blant annet et høringsmøte i 19. juli 2011 om forslag til endringer fastsatt i direktiv 2011/75 og hvor nasjonale eksperter deltok . Sjøfartsdirektoratet deltok på vegne av Norge.S kipsutstyrsdirektivet og de senere endringsdirektivene er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr 1.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet er vedtatt etter forskriftsprosedyren med kontroll, og Kommisjonens ekspertkomite for sjø- og miljøsikkerhet (COSS) ble konsultert. COSS var enige i Kommisjonens forslag. Norge er representert i COSS ved NHD/Sjøfartsdirektoratet. I tillegg til Sjøfartsdirektoratet har Post- og teletilsynet og tekniske kontrollorgan utpekt av Norge kommet med innspill underveis i arbeidet med forslaget som ble vedtatt som direktiv 2011/75.

Vurdering
Tekniske krav om godkjenning av skipsutstyr som skal rattmerkes blir gjort gjeldende fra og med 5. oktober 2012. Skipsutstyrsdirektivets overgangsbestemmelser gjelder og innebærer at utstyr som blir sertifisert og rattmerket inntil dagen før de nye kravene trår i kraft dvs.4. oktober 2012, fortsatt kan settes på markedet og installeres om bord i norske skip frem til 5. oktober 2014. Gjennomføring av direktiv 2011/75/EF innebærer at Sjøfartsdirektoratets skipsutstyrsforskrift (for-1998-12-29-1455) og Post- og teletilsynets forskrift om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr må endres slik at listene over utstyr oppdateres. Endringsdirektivet innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Etter Sjøfartsdirektoratets vurdering medfører ikke endringsdirektivet økonomiske konsekvenser for næringen sammenlignet med gjeldende rett. Konklusjon: Direktivet anses EØS relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2011/75/EF ble fastsatt 2. september 2011 og publisert i OJ den 15. samme måned.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.09.2011
Anvendelsesdato i EU
05.10.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 642-692
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.09.2012
Anvendes fra i Norge
05.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011L0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro