Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/68/EU av 22. oktober 2010 som endrer rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

Commission Directive 2010/68/EU of 22 October 2010 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2010/68/EF endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for sjette gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I det endrede vedlegg A.1 er to nye produktgrupper tatt inn og tre produktgrupper er flyttet fra A.1 til A.2 (liste over utstyr det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for i internasjonale instrumenter). Øvrige endringer gjelder interne flyttinger i vedlegg A.1

Merknader
For å holde tritt med endringene i IMOs (den internasjonale skipsfartsorganisasjon) regelverk, har Kommisjonen lagt opp til at vedleggene A.1 og A.2 til skipsutstyrsdirektivet skal oppdateres årlig. Det er i norsk interesse at kravene i skipsutstyrsdirektivet stemmer overens med kravene som følger av IMOs instrumenter. Endringsdirektivet er vedtatt etter forskriftsprosedyren med kontroll, og Kommisjonens ekspertkomite for sjø- og miljøsikkerhet (COSS) ble konsultert. COSS var enige i Kommisjonens forslag. Norge er representert i COSS ved NHD/Sjøfartsdirektoratet. I tillegg til Sjøfartsdirektoratet har Post- og teletilsynet og tekniske kontrollorgan utpekt av Norge kommet med innspill til det nye vedlegget. Kommisjonen holdt blant annet et høringsmøte i 16. juli 2010 om forslag til endringer fastsatt i direktiv 2010/68 hvor Sjøfartsdirektoratet deltok.Skipsutstyrsdirektivet og de senere endringsdirektivene er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr 1.

Sakkyndige instansers merknader
Endringsdirektivet har vært på høring blant rederiorganisasjonene og de tekniske kontrollorganene i Norge. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering
Tekniske krav for godkjenning av skipsutstyr som skal rattmerkes blir gjort gjeldende fra og med 10. desember 2011. Skipsutstyrsdirektivets overgangsbestemmelser gjelder og innebærer at utstyr som blir sertifisert og rattmerket inntil dagen før de nye kravene trår i kraft dvs. 9. desember 2011, fortsatt kan settes på markedet og installeres om bord i norske skip frem til 9. desember 2013.

Gjennomføring av direktiv 2010/68 innebærer at Sjøfartsdirektoratets skipsutstyrsforskrift (for-1998-12-29-1455) og Post- og teletilsynets forskrift om EØS-godkjenning av maritimt radioutstyr må endres slik at listene over utstyr oppdateres.

Utover forskriftsendringer medfører ikke endringsdirektivet nye økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Etter Sjøfartsdirektoratets vurdering vil endringsdirektivet heller ikke medføre større økonomiske eller administrative følger for næringen.

Konklusjon: Direktivet anses relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2010/68 ble fastsatt 22. oktober 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2010
Gjennomføringsfrist i EU
10.12.2011
Anvendelsesdato i EU
10.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 588-641
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.01.2012
Anvendes fra i Norge
09.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro