Skipsutstyrsdirektivet 1996

Tittel

Rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 1996 om skipsutstyr

Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.1998)

Sammendrag av innhold
Direktivet omfatter skipsutstyr som anbringes ombord på skip som har sikkerhetssertifikater etter de internasjonale konvensjonene SOLAS ("Safety of Life at Sea"), MARPOL ("Prevention of Pollution from Ships") og COLREG ("International Collision Regulation"), herunder redningsutstyr, utstyr for å forhindre forurensning, brannbeskyttelsesutstyr, navigasjonsutstyr og radiokommunikasjonsutstyr samt en del utstyr til bruk på offshore-installasjoner. Direktivet gjelder ikke for utstyr som allerede er ombord på eksisterende skip. Alt utstyr som faller inn under direktivets virkeområde vil bli utstyrt med et CE-merke for å angi at det er i samsvar med direktivets vesentlige krav.

Direktivet er et såkalt ny-metode direktiv, noe som innebærer at førmarkedskontrollen, dvs. den produktkontrollen som går forut for CE-merkingen, vil bli overført fra myndighetene til frittstående tekniske kontrollorgan. Krav til kvalitetssikring av produktene er innført som et tilleggselement i forhold til dagens system. Kontroll av utstyret etter at det er brakt ombord på skip (den såkalte markedskontrollen) vil fortsatt være myndighetenes ansvar. Direktivet trer i kraft i EU 1. januar 1999.

Merknader
Skipsutstyr er i dag regulert i lov om Sjødygdighet av 9. juni 1907 nr. 7 og en rekke forskrifter gitt med hjemmel i denne loven. Flere av disse forskriftene må endres. I tillegg må forskrifter med hjemmel i Produkt-kontrolloven, Lov om telekommunikasjon og Lov om utpeking av tekniske kontrollorgan endres. Regelendringen vil ikke påvirke det materielle sikkerhetsnivået for skipsutstyr, men vil kunne bedre sikkerhetsnivået i praksis pga kvalitetssikringen i forbindelse med før-markedskontrollen. Det tas sikte på at direktivet også skal tre i kraft i Norge 1. januar 1999. I Norge er Det Norske Veritas utpekt som kontrollorgan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.1996
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.1998
Anvendelsesdato i EU
01.01.1999
Opphører å gjelde
18.09.2016
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 50, 18.11.1999, p. 39-69
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
18.12.1998
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.12.1998

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31996L0098
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro