Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om listen over anlegg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 av 19. desember 2016 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningsanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsgjenvinning

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2323 of 19 December 2016 establishing the European List of ship recycling facilities pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Fororodningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2323 om etableringen av en europeisk liste over gjenvinningsanlegg er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 16 (1) bokstav a, hvor det framgår at Kommisjonen ved gjennomføringsrettsakter skal etablere en liste over gjenvinningsanlegg lokalisert i EU og som medlemsstatene har godkjent i henhold til artikkel 14. Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Beslutningen lister opp 18 gjenvinningsanlegg lokalisert i EU og som medlemsstatene har godkjent, og listen inneholder påkrevde opplysninger om anleggene i henhold til forordning 2013/1257 artikkel 16 (2).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Fra 31. desember 2018 er det en forutsetning ved opphugging av EU-flaggede skip, at dette skjer på anlegg som står på EU-listen. Selv om det er bestemmende for rettigheter og plikter hvorvidt et anlegg står på EU-listen eller ikke, ligger selve myndigheten til å godkjenne i medlemsstatene. Hva som skal til og prosessen rundt dette er regulert i forordning 2013/1257. Kommisjonen publiserer EU-listen basert på hva medlemsstatene har notifisert, og bærer dermed preg av ren informasjon.

Publisering av EU-listen utløser en mekanisme i skipsopphuggingsforordningen artikkel 5 (2) andre avsnitt som medfører at alle skip som skal gjenvinnes, skal fra tidspunktet for publisering av EU-listen ha om bord en fortegnelse av farlige materialer i henhold til skipsopphuggingsforordningen vedlegg II.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS-/EFTA-statene..

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2323
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro