Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1209 av 12. juli 2016 om erstatning av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/115/EU om godkjenning av Sirene-manualen og andre gjennomføringstiltak i forbindelse med andregenerasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1209 of 12 July 2016 replacing the Annex to Commission Implementing Decision 2013/115/EU on the SIRENE Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2016

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) blev sat i drift den 9. april 2013. Det indeholder tilstrækkelige oplysninger til at identificere en person eller en genstand og træffe de påkrævede foranstaltninger. For at SIS II kan fungere effektivt, udveksler medlemsstaterne supplerende oplysninger om indberetninger. Denne udveksling af supplerende oplysninger sker gennem SIRENE-kontorerne.

(2) For at lette arbejdet for SIRENE-kontorerne og de brugere af SIS II, der er involveret i SIRENE-opgaver i deres daglige arbejde, blev der i 2008 vedtaget en SIRENE-håndbog gennem et retligt instrument under den tidligere første søjle, Kommissionens beslutning 2008/333/EF, og et instrument under den tidligere tredje søjle, Kommissionens afgørelse 2008/334/RIA. Nævnte beslutning og afgørelse blev erstattet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU for i højere grad at afspejle de operationelle behov hos de brugere og det personale, der er involveret i SIRENE-opgaver, gøre arbejdsprocessen mere konsekvent og sikre, at de tekniske regler svarer til den nyeste teknologi.

(3) Den samlede revision og ajourføring af SIRENE-håndbogen fandt sted i begyndelsen af 2015 med vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/219. Visse foranstaltninger i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/219 tog sigte på at fremskynde udvekslingen af oplysninger om indberetninger med henblik på diskret eller målrettet kontrol af personer, der er involveret i terrorisme eller alvorlig kriminalitet. Da det i lyset af den øgede terrortrussel, især efter angrebet i Paris den 7. januar 2015, var hastende at vedtage sådanne foranstaltninger, måtte gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/219 vedtages uden den fuldstændige kroatiske sprogudgave. Denne mangel skal afhjælpes ved på ny at vedtage de regler, der er indeholdt i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/219, på alle de officielle sprog for Den Europæiske Unions institutioner.

(4) For at fremme udvekslingen af oplysninger om terrormistænkte og personer, der er involveret i grov kriminalitet, er det nødvendigt at tillade undtagelser fra reglerne om forenelighed med hensyn til indberetninger om diskret og målrettet kontrol, uden at reglerne om indberetningernes prioritering derved berøres. Medlemsstaterne bør sikre, at slutbrugerne træffer foranstaltninger vedrørende de indberetninger, der har prioritet.

(5) Da forordning (EF) nr. 1987/2006 bygger på Schengenreglerne, gav Danmark i medfør af artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 15. juni 2007 meddelelse om gennemførelsen af disse regler i national ret. Danmark deltager i afgørelse 2007/533/RIA. Danmark er derfor forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.

(6) Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i det omfang, den ikke vedrører udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1987/2006, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF.

(7) Irland deltager i denne afgørelse i det omfang, den ikke vedrører udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1987/2006, i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokol nr. 19 om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF.

(8) Denne afgørelse udgør en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. henholdsvis artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003, artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005 og artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011.

(9) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(10) For så vidt angår Schweiz er denne afgørelse et led i udviklingen af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen undertegnet mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF og med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/149/RIA.

(11) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/349/EU og artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(12) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 67 i afgørelse 2007/533/RIA —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.07.2016
Anvendelsesdato i EU
17.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet