Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/36/EU av 1. juni 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip

Commission Directive 2010/36/EU of 1 June 2010 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.3.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt direktiv 2010/36 som endrer direktiv 2009/45 om sikkerhetsstandarder for passasjerskip. Endringene er vedtatt ved forskriftsprosedyren med kontroll som er forbeholdt ”non-essential elements”. Direktivsendringen omfatter en referanse til FNS sjøfartsorganisasjon IMOs regelverk for hurtiggående passasjerfartøy HSC 2000. I tillegg er det vedtatt en oppdatert henvisning til navigasjonsutstyrskravene i SOLAS kapittel V. Endringene kommer som en følge av at IMO har vedtatt endringer i sitt regelverk.

Merknader

Endringene som følger av direktiv 2010/36/EF er fastsatt iht. forskriftsprosedyren med kontroll (regulatory procedure with scrutiny) og har vært til behandling og drøftet i Kommisjonens ekspertgruppe for sjø- og miljøsikkerhet (Committee on safe ships and on the prevention of pollution from ships). Norge er representert i COSS ved NHD og Sjøfartsdirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader

I forbindelse med vurdering av innlemmelse av Kommisjonsdirektivet i EØS-avtalen, har rettsakten vært på høring blant næringens hovedorganisasjoner i tidsrommet juli-september 2010. Ingen negative innspill eller kommentarer til endringsdirektivet ble mottatt.
Vurdering

Endringen av direktiv 2009/45 gjelder i hovedsak henvisninger til internasjonalt regelverk. Endringene som gjelder hurtiggående passasjerskip innebærer at det blir presisert at slike skip nå skal bygges etter HSC 2000. I direktiv 2009/45 framkom dette kravet bare gjennom henvisning til SOLAS kapittel X regel 3.

Etter endringsdirektivet blir reglene 17, 18, 19, 20 og 21 i kapittel V i SOLAS gjort gjeldende for alle passasjerskip i innenriksfart. Bakgrunnen for dette er at innholdet i SOLAS kapittel V regel 12 som direktiv 2009/45 viser til, inneholdt tidligere bestemmelser om navigasjonsutstyr som nå er flyttet til reglene 17 til 21. SOLAS kapittel V om navigering gjelder i utgangspunktet for alle skip, også de som ikke er engasjert i internasjonal fart. I norsk rett er de fleste av navigasjonsutstyrskravene som framgår av SOLAS kapittel V (reglene 17,18, 19, 20 og 21) gjort gjeldende gjennom navigasjonshjelpemiddelforskriften, dette gjelder også for passasjerskip i innenriksfart.

Gjennomføringen av direktiv 2010/36 vil kreve enkelte endringer i nasjonale forskrifter. Det pågår et arbeid i Sjøfartsdirektoratet med oppdatering av regelverket som gjelder for hurtiggående passasjerfartøy, og nødvendige endringer som følge av direktiv 2010/36 vil kunne tas inn i dette arbeidet. Arbeidet vil ikke medføre administrative kostander for Sjøfartsdirektoratet.

Endringsdirektivet 2010/36 innebærer oppdaterte henvisninger til IMOs instrumenter, og innebærer ikke materielle endringer i forhold til det som framgår av direktiv 2009/45. Endringsdirektivet vil derfor ikke i seg selv utløse administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen.

Konklusjon: Rettsakten er relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsdirektivet ble vedtatt 1 juni 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2010
Gjennomføringsfrist i EU
29.06.2011
Anvendelsesdato i EU
29.06.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 518-652
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.12.2011
Anvendes fra i Norge
29.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0036
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro