Sikkerhetsmål for jernbanesystemet

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/226/EU av 23. april 2012 om det andre settet med sikkerhetsmål for jernbanen

Commission Decision 2012/226/EU of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red.anm.: Erstatter kommisjonsvedtak 2010/409/EU.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Vedtaket gjelder felles sikkerhetsmål for Bulgaria, Romania og Slovakia fordi disse ikke hadde tilgjengelige data da disse ble fastsatt for resten av EU. Det samme gjelder for Kroatia som ikke ble medlem før 1. juli 2013.

Det opprinnelige vedtaket 2012/226 er implementert i Norge gjennom Forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål for jernbanen. I forbindelse med implementeringen av dette vedtaket fikk Norge tilpasningstekst for de nasjonale sikkerhetskravene til Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring, da det må anses som åpentbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4.

Vurdering
Rettsakten har ingen betydning for Norge og kan plasseres i Gruppe 3.

Status
Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 11. desember 2013, publisert i EU-tidende 13. desember 2013 og trådte i kraft samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2012
Anvendelsesdato i EU
17.05.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 374-381
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2013
Anvendes fra i Norge
13.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0226
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro