Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/753/EU av 11. desember 2013 som endrer beslutning 2012/226/EU om det andre settet med sikkerhetsmål for jernbanen

Commission Implementing Decision 2013/753/EU of 11 December 2013 amending Decision 2012/226/EU on the second set of common safety targets for the rail system

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.06.2014)

Sammendrag av innhold
Vedtaket gjelder felles sikkerhetsmål for Bulgaria, Romania og Slovakia fordi disse ikke hadde tilgjengelige data da disse ble fastsatt for resten av EU. Det samme gjelder for Kroatia som ikke ble medlem før 1. juli 2013.

Det opprinnelige vedtaket 2012/226 er implementert i Norge gjennom forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål for jernbanen. I forbindelse med implementeringen av dette vedtaket fikk Norge tilpasningstekst for de nasjonale sikkerhetskravene til Norge. Ved gjennomføringen av vedtaket i norsk rett endres forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål for jernbanen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring, da det må anses som åpentbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4.

Vurdering
Rettsakten har ingen betydning for Norge. Først ble det vurdert slik at den ikke skulle gjennomføres og kunne plasseres i Gruppe 3. Det ble deretter bestemt at det var hensiktsmessig å implementere den slik at all historikk og samtlige data er tilgjengelige. Rettsakten plasseres derfor i Gruppe 2.

Status
Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 11. desember 2013, publisert i EU-tidende 13. desember 2013 og trådte i kraft samme dag. Vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-Komiteens beslutning nr. 92/2014 16. mai 2014. Vedtaket ble gjennomført i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift 13. mars 2013 nr. 280 om felles sikkerhetsmål, som ble vedtatt og trådte i kraft 19. mai 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
02.01.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 312-318
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
19.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0753
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro