Sikkerhetskrav til sykler, barnesykler og bagasjebrett til sykler

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/786/EU av 29. november 2011 om sikkerhetskrav som skal etterkommes i europeiske standarder for sykler, sykler for små barn og bagasjebrett til sykler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Det er i direktiv 2001/95/EF fastsat, at europæiske standardiseringsorganer fastlægger europæiske standarder. Disse standarder bør sikre, at produkter opfylder direktivets almindelige sikkerhedskrav.

(2) I henhold til direktiv 2001/95/EF bør et produkt formodes at være sikkert, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører de europæiske standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I artikel 4 i direktiv 2001/95/EF fastsættes proceduren for udarbejdelse af europæiske standarder. Ifølge denne procedure skal Kommissionen fastsætte de specifikke sikkerhedskrav, som de europæiske standarder skal opfylde, og efterfølgende give de europæiske standardiseringsorganer mandat til at udarbejde sådanne standarder.

(4) Kommissionen offentliggør referencerne for de således vedtagne europæiske standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

(5) I henhold til artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF kan referencerne for europæiske standarder, som er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer inden direktivets ikrafttræden, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, også uden mandat fra Kommissionen, hvis disse standarder sikrer overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav fastsat i direktivet.

(6) Kommissionen offentliggjorde ved beslutning 2006/514/EF referencerne for de europæiske standarder EN 14764:2005 for by- og trekkingcykler, EN 14766:2005 for mountainbikes, EN 14781:2005 for racercykler og EN 14872:2006 for bagagebærere i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) De fire europæiske standarder, som er omfattet af Kommissionens beslutning 2006/514/EF, understøttes ikke af et mandat fra Kommissionen vedtaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF.

(8) CEN (Den Europæiske Standardiseringsorganisation) har meddelt, at de europæiske standarder EN 14764:2005, EN 14766:2005, EN 14781:2005 og EN 14872:2006 vil blive revideret. Efter revisionen kan referencerne til de nye versioner af disse standarder ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende uden et mandat fra Kommissionen med fastsættelse af specifikke sikkerhedskrav.

(9) Kommissionen bør derfor fastsætte specifikke sikkerhedskrav for cykler og bagagebærere til cykler med henblik på at give de europæiske standardiseringsorganer mandat til at udarbejde relevante europæiske standarder på grundlag af disse krav.

(10) Hvis småbørnscykler, som ikke betragtes som legetøj efter definitionen i legetøjsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF), er usikre, kan de påføre børn alvorlige skader på hoved, bryst, mave eller lemmer, især i forbindelse med væltning.

(11) Små børn, der cykler, får typisk skader, når de leger eller cykler for hurtigt, og de er særligt udsatte ved væltning, både fordi de udvikler deres motoriske færdigheder i takt med opvæksten, og fordi de skal lære at håndtere en cykel, herunder evnen til at undgå forhindringer, fodgængere eller andre cyklister. Disse faktorer, kombineret med børns højere tyngdepunkt, gør det svært at holde balancen.

(12) Ifølge personskadedatabasen tegner børn i alderen 5-9 år sig for 37 % af alle cyklistulykker i EU. Selv om trafikulykker udgør en betydelig del af disse ulykker, forekommer mange af ulykkerne i forbindelse med leg, f.eks. når børn kører ind i genstande eller andre personer eller simpelthen falder af cyklen. I Det Forenede Kongerige anslås det, at over 2 000 børn hvert år kommer på hospitalet efter en cykelulykke derhjemme og yderligere 21 000 efter ulykker i f.eks. parker eller på legepladser

(13) Den europæiske standard EN 14765:2005 + A1:2008 indeholder sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for småbørnscykler, som ikke er omfattet af legetøjsdirektivet (direktiv 2009/48/EF). Denne standard er imidlertid ikke understøttet af et mandat fra Kommissionen.

(14) Derfor er det nødvendigt at fastsætte sikkerhedskrav og opfordre til, at der udvikles europæiske standarder, som stemmer overens med disse krav til småbørnscykler, som ikke anses for at være legetøj efter definitionen i legetøjsdirektivet (direktiv 2009/48/EF).

(15) Når de relevante standarder foreligger, og forudsat at Kommissionen beslutter at offentliggøre referencerne i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF, bør cykler, cykler til småbørn og bagagebærere til cykler, som opfylder disse standarder, formodes at opfylde det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF for så vidt angår de sikkerhedskrav, der er omfattet af standarderne.

(16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i direktiv 2001/95/EF. Hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2011
Anvendelsesdato i EU
22.12.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet