Sikkerhetskrav til stasjonært trenings- og gymnastikkutstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/357/EU av 13. juni 2014 om overensstemmelse mellom de europeiske standarder i seriene EN 957 (del 2 og 4-10) og EN ISO 20957 (del 1) for stasjonært treningsutstyr og de ti europeiske standarder for gymnastikkutstyr med det generelle sikkerhetskrav i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og om offentligjøring av referensene til disse standarder i Den Europeiske Unions Tidende

Commission Implementing Decision 2014/357/EU of 13 June 2014 on the compliance of European standards series EN 957 (parts 2 and 4-10) and EN ISO 20957 (part 1) for stationary training equipment and of ten European standards for gymnastic equipment with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the references of those standards in the Official Journal of the European Union

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.06.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF udarbejdes europæiske standarder af europæiske standardiseringsorganer (ESO'er) på grundlag af mandater fra Kommissionen.

(4) I henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF offentliggør Kommissionen referencerne for sådanne standarder.

(5) Den 27. juli 2011 vedtog Kommissionen en afgørelse om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for stationært træningsudstyr i henhold til direktiv 2001/95/EF .

(6) Den 5. september 2012 gav Kommissionen de europæiske standardiseringsorganer mandat M/506 til udvikling af europæiske standarder for stationært træningsudstyr, således at der tages højde for de største risici ud fra princippet om, at risikoen for skader eller belastning af brugernes sundhed og sikkerhed under almindelige og rimeligt forudsigelige anvendelsesbetingelser for stationært træningsudstyr skal minimeres gennem udstyrets konstruktion eller sikkerhedsforanstaltninger. I henhold til mandatet skulle der tages hensyn til følgende: det fritståendes udstyrs stabilitet, skarpe kanter og grater, rørender, klemme-, skære-, rotations- og bevægepunkter inden for det tilgængelige område, vægte, adgangsanordninger til og muligheder for at frigøre sig fra udstyret, indstillings- og låsemekanismer, reb, bælter og kæder, ståltove og tovskiver, reb- og båndføringer, trækpunkter, holdegreb, integrerede håndtag, anbragte håndtag og drejehåndtag, elsikkerhed og blokeringsanordningen, der afbryder strømtilførslen.

(7) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) vedtog en serie af europæiske standarder (EN 957 del 2 og 4-10) og en europæisk standard EN ISO 20957 (del 1) for stationært træningsudstyr, som er omfattet af Kommissionens mandat.

(8) Europæiske standarder i EN 957-serien (del 2 og 4-10) og en europæisk standard EN ISO 20957 (del 1) for stationært træningsudstyr opfylder mandat M/506 og er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne hertil bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(9) Den 27. juli 2011 vedtog Kommissionen en afgørelse om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for gymnastikudstyr i henhold til direktiv 2001/95/EF .

(10) Den 5. september 2012 gav Kommissionen de europæiske standardiseringsorganer mandat M/507 til udvikling af europæiske standarder for gymnastikudstyr, således at der tages højde for de største risici ved udstyret, særlig risici som følge af udstyrets utilstrækkelige bæreevne, udstyrets forringede stabilitet, anvendelse af elenergi og driftskredsløb, anvendt mekanisk energi eller vandenergi, anvendelse af udstyret, herunder fald, snitsår, fastklemning, kvælning, kollisioner og overbelastning af kroppen, udstyrets tilgængelighed, herunder tilgængelighed i tilfælde af defekter og nødsituationer, mulige interaktioner mellem udstyret og tilfældigt tilstedeværende personer (f.eks. tilskuere), utilstrækkelig vedligeholdelse, montering, afmontering og håndtering af udstyret og eksponering for kemiske stoffer.

(11) Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) vedtog ti europæiske standarder for gymnastikudstyr, som er omfattet af Kommissionens mandat.

(12) Disse ti europæiske standarder for gymnastikudstyr opfylder mandat M/507 og er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne hertil bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(13) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til direktiv 2001/95/EF nedsatte udvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2014
Anvendelsesdato i EU
04.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet