Sikkerhetskrav til produkter i barns soverom

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/376 av 2. juli 2010 om sikkerhetskrav som skal oppfylles av europeiske standarder for visse produkter i barns sovemiljø i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF

Commission Decision 2010/376/EU of 2 July 2010 on the safety requirements to be met by European standards for certain products in the sleep environment of children pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 26.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2011)

Sammendrag av innhold
I 2006 bestilte Europakommisjonen en undersøkelse med formål å vurdere sikkerheten i forbindelse med en rekke barneartikler som ofte anvendes til spedbarn og småbarn fra 0 til 5 år. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med nasjonale standardiseringsorganer, forbrukerorganisasjoner, produktsikkerhetsorgansisasjoner, næringsdrivende og testlaboratorier. For valgte produkter ble det i forbindelse med undersøkelsen utarbeidet statistikker om ulykker og skader i EU og globalt. Det ble utført en fullstendig risikovurdering på grunnlag av de hyppigste risikoene og en vurdering av eksponeringsscenarier. Fem typer produkter ble på denne bakgrunn utvalgt med henblikk på ytterligere oppfølgning: barnemadrasser, sengekanter, barnesenger til opphenging, barnedyner og barnesoveposer. Nyfødte sover i gjennomsnitt minst 16 timer om dagen, og barn i 3-5 års alderen sover 11-13 timer om dagen. Inklusive våkne perioder tilbringer spedbarn og småbarn minst halvparten av døgnet i et sovemiljø i løpet av deres første fem leveår. Da spedbarn ofte forlates uten tilsyn i sovemiljøet i lengre peridoer i løpet av dagen og natten, skal produkter som brukes i sovemiljøet være sikre. Mellom 2005 og 2007 skjedde det i EU 17000 ulykker med barn fra 0 til 4 år, mens de lå i deres seng, viser tall fra den europeiske database over personskader (IDB). Ifølge den amerikanske kommisjonen for forbrukere og produktsikkerhet (Consumer Product Safety Commission - CPSC) er barnesenger og tilhørende produkter skyld i flere dødsulykker blant spedbarn enn noen andre barneartikler. Det finnes ingen europeiske standarder for de ovenfor nevnte fem produkttypene. Det er derfor i henhold til artikkel fire, nr. 1, litra a, i direktivet om alminnelige produktsikkerhet (APSD) (2001/95/EF) nødvendig å fastsette særlige krav til standarder, som skal utarbeides av standardiseringsorganene for å redusere risikoen i forbindelse med bruken av disse produktene. Når de relevante standarder foreligger, og forutsatt at Europakommisjonen beslutter å offentliggjøre referansen i Den Europeiske Unions Tidende i henhold til prosedyren i artikkel 4, nr. 2 i APSD, formodes barnemadrasser, sengekanter, barnesenger til opphengig, barnedyner og barnesoveposer, som er produsert i overensstemmelse med slike standarder, å tilfredsstille det alminnelige sikkerhetskrav i APSD for så vidt gjelder de sikkerhetskrav som er dekket av angjeldende standard. Kommisjonsbeslutningen inneholder definisjoner av produktene som omfattes. I vedlegg til kommisjonsbeslutningen fremgår de særlige sikkerhetskravene til produktene som de europeiske standardene skal oppfylle.

Merknader
Kommisjonsbeslutning 2010/376/EF anses for å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dersom Kommisjonen vedtar standardene når de foreligger og de publiseres i Den Europeiske Unions Tidende som beskrevet ovenfor, vil produktene som produseres i henold til relevant standard anses å oppfylle sikkerhetskravene i APSD på de områder standarden er dekkende. Det forutsettes at standarden gjøres til nasjonal (norsk) standard når den vedtas. Lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 3 b oppstiller kriterier for vurdering av sikkerheten ved forbrukerprodukter og -tjenester. En eventuell vedtagelse og publisering av omhandlede standarder antas ikke å nødvendiggjøre lov- eller forskriftsendring.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble publisert i Den Europeiske Unions Tidende den 6. juli 2010 og trådte i kraft på tyvendedagen etter publiseringen, den 26. juli 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2010
Anvendelsesdato i EU
26.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 65, 24.11.2016, p. 68-77
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0376
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro