Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/725 av 16. mai 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av nr. 13 i del III i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EU om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn til krom VI

Commission Directive (EU) 2018/725 of 16 May 2018 amending, for the purpose of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards chromium VI

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF inneholder migrasjonsgrenser for leketøy eller bestanddeler av leketøy for en rekke grunnstoff, herunder seksverdig krom (Cv(VI)), i tørt, sprøtt, pulverliknende eller bøyelig leketøymateriale, i flytende eller klebrig leketøymateriale og i avskrapet leketøysmateriale. I dagens regelverk er grenseverdiene for bly 0,02 mg/kg i tørt leketøysmateriale, 0,005 mg/kg i flytende leketøysmateriale og 0,2 mg/kg for avskrapet leketøysmateriale. Direktivet endrer migrasjonsgrensen for Cr(VI) i avskrapet materiale til 0,053 mg/kg. Migrasjonsgrensene i de andre materialtypene forblir uendret.

Bakgrunnen for endringen er nyere vitenskapelige resultater som tilsier behov for revidering av eksisterende bestemmelser og videre strengere migrasjonsgrenser for seksverdig krom i leketøy for å beskytte barn. Imidlertid er det utfordringer med de kjemiske analysemetodene for bestemmelse av seksverdig krom i ulike materialer, knyttet til hvor lave konsentrasjoner det er mulig å måle. Det jobbes med å forbedre metodikken, og når det utvikles bedre analysemetoder, vil migrasjonsgrensene kunne revideres ytterligere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktivet vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Direktivet vurderes som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble stemt over på møte i komitologikomiteen for sikkerhet ved leketøy 20. desember 2017. Direktivet ble fastsatt 16. mai 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2018
Gjennomføringsfrist i EU
17.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
18.11.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0725
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro