Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

Commission Directive (EU) 2021/903 of 3 June 2021 amending Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards specific limit values for aniline in certain toys

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2021)

Sammendrag av innhold
Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Anilin har en klassifisering som karsinogen og mutagen i kategori 2 i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 1% eller 10 000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 5(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for anilin i tekstiler og lær brukt i leketøy og fingermaling for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv 2021/903 føres anilin opp på tillegg C med en konsentrasjonsgrenser på 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i tekstiler og lær i leketøy,10 mg/kg fritt anilin i fingermaling og 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i fingermaling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved leketøyforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift

Sakkyndige instansers merknader
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Direktivet vurderes som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget ble stemt over ved skriftlig prosedyre 16. desember 2020. Direktivet (EU) 2021/903 ble vedtatt, men er ikke innlemmet i EØS avtalen. Forslaget om å gjennomføre reguleringen i leketøyforskriften var på offentlig høring i perioden 28. juni til 20. august 2021. Det ble ikke gitt noen kommentarer til forslaget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2021
Gjennomføringsfrist i EU
04.12.2022
Anvendelsesdato i EU
05.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet