Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/237 av 21. desember om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 (EU) med hensyn til dato for ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontraktstyper

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/237 of 21 December amending regulatory technical standards laid down in Delegated Regulations (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 and (EU) 2016/1178 as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.2.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordninger til EMIR vedrørende hvilken dato clearingplikten skal tre ikraft for visse typer kontrakter (OTC derivater), herunder mellom motparter i samme konsern hvor en av motpartene er etablert i et tredjeland og den andre motparten i Unionen. Datoen utsettes i påvente av fastsettelsen av en implementeringsforordning (ekvivalensbeslutning) etter EMIR artikkel 13(2) for å sikre at ikke cleraringplikten trer i kraft før en slik beslutning foreligger. Ved utsettelsen vil motparter få nødvendig tid til å kunne erstatte motpart etablert i Storbritannia med motpart i en medlemsstat uten at clearingplikten slår inn samt at det ikke lenger spesifiseres en minimum gjenværende løpetid på OTC-derivatkontrakter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger.

Status
Forslaget til kommisjonsforordning er fremmet av EU-kommisjonen 21. desember 2020, og ble endelig vedtatt og publisert i Official Journal 17. februar 2021. Rettsakten trer i kraft i EU 18. februar 2021. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
21.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.12.2020
Anvendelsesdato i EU
18.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet