Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1800 av 29. juni 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr. 151/2013 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1800 of 29 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 151/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 648/2012 (EMIR) trådde i kraft i Norge 1. juli 2017 gjennom verdipapirhandelloven §13-1. Kommisjonsforordning (EU) 2013/151 fastsetter standarder for tilgjengeliggjøring av data fra transaksjonsregistre til myndigheter, og kommisjonsforordning (EU) 2017/1800 spesifiserer ytterligere tekniske standarder for å sikre en effektiv og robust kommunikasjon mellom registrene og relevante myndigheter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisrettsakten EMIR (648/2012) er tatt inn i EØS-avtalen og trådte i kraft i Norge 1 juli 2017. Denne forordningen kan gjennomføres ved inkorporasjon, dvs. ved henvisning .

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forventes ikke å få betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Finanstilsynet.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Når reglene tas inn i EØS-avtalen er det behov for tilpasninger av ikrafttredelsesdato.

Status
Disse utfyllende bestemmelsene er vedtatt av EU-kommisjonen. Rettsakten er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.06.2019
Anvendes fra i Norge
14.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1800
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro