Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2211 of 19 December 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2020)

Sammendrag av innhold
Beslutningen endrer en ekvivalensbeslutning truffet av Kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med tilhørende kommisjonsfordninger. Endringsbeslutningen endrer datoen for uløpet av ekvivalensbeslutnignen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen i norsk rett er gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil bare gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning. Storbritannia har nå gått ut av EU med en overgangsordning og beslutningen får derfor ingen effekt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er trådt i kraft i EU,og inntatt i EØS-avtalen ved Joint Committee Decision 43/2020 med ikrafttredelse 21. mars.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2019
Anvendelsesdato i EU
24.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2020
Anvendes fra i Norge
23.03.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D2211
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro