Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/962 av 6. mai 2021 om forlengelse av overgangsperioden for pensjonssystemer nevnt i artikkel 89 nr. 1, første avsnitt, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/962 of 6 May 2021 extending the transitional period referred to in Article 89(1), first subparagraph, of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 finder den i artikel 4 i nævnte forordning fastsatte clearingforpligtelse i en overgangsperiode indtil 18. juni 2021 ikke anvendelse på OTC-derivataftaler, der ved objektiv måling kan godtgøres at reducere investeringsrisici, der er direkte forbundet med den finansielle solvens for pensionsordninger, samt på enheder, der er etableret med det formål at yde kompensation til medlemmer af pensionsordninger i tilfælde af misligholdelse. Denne overgangsperiode blev indført for at undgå de skadelige virkninger af central clearing af derivataftaler for fremtidige pensionisters pensionsydelser og for at give tid til at udvikle levedygtige tekniske løsninger for pensionsordningers overførsel af kontant og ikkekontant sikkerhed som variationsmarginer.

(2) Ved artikel 85, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 tillægges Kommissionen beføjelse til at forlænge overgangsperioden to gange hver gang med et år, hvis Kommissionen konkluderer, at der endnu ikke er udviklet nogen levedygtig teknisk løsning, og at de skadelige virkninger af central clearing af derivataftaler for fremtidige pensionisters pensionsydelserne er uforandret. I henhold til nævnte forordnings artikel 85, stk. 2, første afsnit, skal Kommissionen indtil den endelige forlængelse af overgangsperioden udarbejde årlige rapporter om, hvorvidt der er udviklet sådanne levedygtige tekniske løsninger, og om behovet for at træffe foranstaltninger, der kan lette sådanne levedygtige tekniske løsninger.

(3) Kommissionen vedtog sin første rapport den 23. september 2020. Rapporten understregede, at markedsdeltagerne i årenes løb har bestræbt sig på at udvikle sådanne levedygtige tekniske løsninger, og at nogle pensionsordninger er begyndt at foretage central clearing af en del af deres derivater på frivillig basis. Rapporten konkluderede, at den største tilbageværende udfordring for pensionsordninger er behovet for at stille variationsmarginen i kontanter i tilfælde af markedsstress, hvor CCP'er kan kræve, at de skal stille betydelige variationsmarginbeløb.

(4) I henhold til artikel 85, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici forelægge Kommissionen årlige rapporter om bl.a., hvorvidt CCP'er, clearingmedlemmer og pensionsordninger har ydet en passende indsats og udviklet levedygtige tekniske løsninger, som kan lette sådanne ordningers deltagelse i central clearing gennem stillelse af kontant og ikkekontant sikkerhed som variationsmarginer, herunder disse løsningers konsekvenser for markedslikviditet og procyklikalitet samt deres potentielle juridiske eller andre virkninger. ESMA konkluderede i sin rapport af 17. december 2020, at de berørte interessenter i årenes løb har undersøgt visse løsninger til afhjælpning af pensionsordningernes udfordringer, som sammen kan støtte pensionsordninger i både normale perioder og stressperioder. ESMA konkluderede imidlertid også, at disse løsninger skal videreudvikles eller eventuelt skal ledsages af visse lovgivningsmæssige ændringer i visse tilfælde. ESMA gav derfor udtryk for, at det er nødvendigt at forlænge overgangsperioden med et år.

(5) Kommissionen er under hensyntagen til ESMA's rapport af den opfattelse, at det er nødvendigt at forlænge overgangsperioden med et år, for at de påtænkte løsninger kan modnes og finjusteres yderligere.

(6) Den overgangsperiode, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør derfor forlænges.

(7) Denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt, således at den eksisterende overgangsperiode forlænges inden dens udløb eller snarest muligt efter dens udløb. En senere ikrafttrædelse vil kunne føre til retsusikkerhed for pensionsordninger om, hvorvidt de har behov for at gå i gang med at forberede kommende clearingforpligtelser —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
17.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet