Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1857 av 13. oktober 2017 om anerkjennelsen av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Amerikas forente stater når det gjelder derivattransaksjoner under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission som likeverdig med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1857 of 13 October 2017 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of the United States of America for derivatives transactions supervised by the Commodity Futures Trading Commission as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har fattet beslutning om at den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i USA for derivattransaksjoner under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission er likeverdig med visse krav i EMIR artikkel 11. Dette innebærer at motparter i de aktuelle derivatkontraktene skal anses for å ha oppfylt visse krav i EMIR når minst en av derivatmotpartene er etablert i USA.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dato for ikrafttreden må tilpasses når beslutningen inntas i EØS-avtalen. Det er derfor angitt at det må gjøres en teknisk tilpasning.

Status
Beslutningen har trådt i kraft i EU. Den er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.10.2017
Anvendelsesdato i EU
03.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2019
Anvendes fra i Norge
03.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1857
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro