Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2019/684 of 25 April 2019 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Japan for derivatives transactions supervised by the Japan Financial Services Agency as equivalent to the valuation, dispute resolution and margin requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.7.2019)

Sammendrag av innhold
Vedtaket er eit likeverdsvedtak for derivattransaksjonar under tilsyn av finanstilsynsstyresmakta i Japan etter artikkel 13 i Råds- og Parlamentsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Føremålet med vedtaket er å syte for at i transaksjonar regulert av EMIR der minst ein av partane er etablera i Japan, skal det vere tilstrekkeleg at den japanske parten oppfyller krava som stillast av det japanske finanstilsynet for at krava i EMIR art. 4, 9, 10 og 11 skal vere oppfylla – føresett at visse vilkår er innfridd for transaksjonen. Dette skal gjere det enklare å gjere transaksjonar under EMIR med motpartar etablert i Japan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av likeverdsavgjerda i norsk rett vil gjerast i forskrift med heimel i verdipapirhandellova.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta vedkjem er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er til vurdering av EØS/EFTA-statane for å bli innlemma i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.04.2019
Anvendelsesdato i EU
22.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0684
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro