Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon

Tittel

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 826/2012 av 29. juni 2012 til utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for meddelelse- og offentliggjøringskrav vedrørende korte nettoposisjoner m.m., opplysninger som skal rapporteres til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte nettoposisjoner og metoden til beregning av omsetningen for å fastslå hvilke aksjer som er unntatt

Commission Delegated Regulation (EU) No 826/2012 of 29 June 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions and the method for calculating turnover to determine exempted shares

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.5.2016)

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 826/2012 av 29. juni 2012 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler ("shortsalgforordningen").

Kommisjonsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser (tekniske standarder) knyttet til presisering av følgende:

• hvilke opplysninger om netto shortposisjoner en fysisk eller juridisk person skal gi til nasjonale tilsynsmyndigheter og offentliggjøre i henhold til artikkel 9 nr. 5 i shortsalgforordningen
• hvilke opplysninger nasjonal tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 11. nr. 3 i shortsalgforordningen skal gi til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (EMA)
• fremgangsmåten for beregning av omsetningen i en aksje i tilknytning til å avgjøre aksjens hovedomsetningssted, jf. artikkel 16 nr. 3 i shortsalgforordningen

Vurdering
Innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i norsk rett av ev. EØS-regler som svarer til Kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 må ses i sammenheng med gjennomføringen av shortsalgforordningen.

Eventuelle EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og utfyllende rettsakter til shortslagforordningen må gjennomføres i norsk rett ved endringer i verdipapirhandelloven og -forskriften.

Status
Kommisjonsforordning (EU) Nr. 826/2012 ble vedtatt i EU 29. juni 2012, og har trådt i kraft i EU. Shortsalgforordningen, som Kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft 1. november 2012 i EU, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 397-406
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) No 236/2012) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0826
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro