Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til justering av den relevante terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer

(Draft) Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the adjustment of the relevant threshold for the notification of significant net short positions in shares

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 27.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) nr. 236/2012 er der fastsat en forpligtelse til at give meddelelse til de kompetente myndigheder om betydelige korte nettopositioner i forhold til den udstedte aktiekapital i et selskab, der har aktier optaget til handel i et handelssystem i Unionen, hvis positionen når eller falder under den relevante meddelelsestærskel. Det er nødvendigt, at Kommissionen overvåger, om en sådan relevant meddelelsestærskel fortsat er hensigtsmæssig i lyset af udviklingen på de finansielle markeder, og vurderer, om det er nødvendigt at ændre denne tærskel i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 5, stk. 4.

(2) I begyndelsen af 2020 opstod der et betydeligt salgspres og usædvanlig volatilitet som følge af det globale udbrud af covid-19, hvilket førte til betydelige nedadgående prisspiraler, der påvirkede udstedere fra alle sektorer på tværs af de finansielle markeder. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) gjorde brug af sine beføjelser til at gribe ind under ekstraordinære omstændigheder og sænkede midlertidigt den relevante meddelelsestærskel for betydelige korte nettopositioner i aktier med henblik på at forbedre både ESMA's og reguleringsmyndighedernes overvågning af sådanne positioner, bestemme, om strengere foranstaltninger kunne være hensigtsmæssige, og være i stand til at reagere hurtigt.

(3) Da den lavere relevante meddelelsestærskel for betydelige korte nettopositioner i aktier, som har været gældende i tolv på hinanden følgende måneder, og som på grund af delvis forbedrede markedsforhold ikke længere kunne forlænges som en ekstraordinær foranstaltning, bør virkningen af en sådan foranstaltning vurderes, og det bør fastslås, om den bør gøres permanent ved at erstatte den eksisterende tærskel. I denne forbindelse tager Kommissionen hensyn til den udtalelse, som ESMA afgav den 13. maj 2021.

(4) Den seneste udvikling på de finansielle markeder, som Kommissionen har observeret, f.eks. den ustabilitet, der er forårsaget af det globale udbrud af covid-19, og som har ført til hyppigere brug af ekstraordinære foranstaltninger vedrørende short selling fra myndighedernes og ESMA's side, samt den stigende risiko for, at detailinvestorer bliver involveret i "short squeezes", har understreget betydningen af at indsamle yderligere oplysninger om betydelige korte nettopositioner i aktier på permanent basis, hvilket er afgørende af hensyn til markedsovervågningen. I den forbindelse vurderede ESMA i sin udtalelse, at den lavere relevante meddelelsestærskel i væsentlig grad forbedrede gennemsigtigheden og overvågningen af betydelige korte nettopositioner i aktier på individuelt, sektorspecifikt og markedsdækkende niveau, hvilket resulterede i en øget reguleringsmæssig effektivitet. ESMA fandt endvidere, at marginalomkostningerne ved markedsdeltagernes gennemførelse forventes at være ubetydelige, i betragtning af at de har anvendt en sådan tærskel i flere måneder. Endvidere mener Kommissionen, at usikkerhed med hensyn til den lovpligtige indberetningspligt bør undgås, og regler og forpligtelser i denne henseende bør være stabile. På dette grundlag og under hensyntagen til anbefalingerne i ESMA's udtalelse, som Kommissionen er enig i, bør den nuværende relevante meddelelsestærskel ændres og permanent fastsættes til 0,1 %.

(5) Forordning (EU) nr. 236/2012 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet