Sertifiseringsprosedyrer for miljøledelse og miljørevisjon (EMAS)

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2007/747/EF av 19. november 2007 om godkjenning av sertifiseringsprosedyrer i overenstemmelse med artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om organisasjoner frivillig deltakelse i en fellesskapsforordning for miljøledelse og miljørevisjon (EMAS) og om opphevelse av vedtak 97/264/EF

Commission Decision 2007/747/EC of 19 November 2007 on the recognition of certification procedures in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) and repealing Decision 97/264/EC

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.9.2011

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes ikke i EØS-avtalne (overvåkingsoppgave).

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.11.2012)

Sammendrag av innhold
Beslutningen godkjenner standarder og akkrediteringskrav til de sertifiseringsorganene som sertifiserer miljøstyrinssystemet ISO 14001. Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 19. november 2007 Vedtaket er knyttet til § 9 i EMAS fororningen av 2001, som sier at alle allerede utgitte ISO 14001 sertifikater kan legges til grunn for EMAS verifisering dersom visse krav til sertifiseringssystemet imøtekommes. Denne beslutningen konkretiserer kravene. Akrediteringskravene er basert på retningslinjer som er godkjent og offentliggjort av EUropean co-opetation for Accreditation (EA) for ISO 14001:2004 ceertifiseringsorgander der er akkreditert i hht en av følgende stadarder:

a) ISO/IEC 17021:2006 (overenstemmelsesvurdering - krav til organer der reviderer og sertifiserer forvaltningssystemer)L
b) ISO/IEC Guide66:1999 (Generelle krav til organer som evaluerer og sertifiserer/registrerer miljøledelsessystemer) inntil den 15. september 2008.

De standarder og sertifiseringskrav som anerkjennes av Kommisjonens beslutning 97/264/EF av 16. april 1997 om anerkjennelse av sertifiseringsprosedyrer i overensstemmelse med artikkel 12 i Rådets forordning (EØS) nr. 1836/93 om industrivirksomheters frivillige deltagelse i en fellesskapsforordnign for miljøstyring og miljørevisjon anvendes ikke lenger og beslutning 97/264/EF bør derfor oppheves.

Merknader
Rettakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for miljø 13.10.11, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Rettsakten ansees relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen ble behandlet i EØS-spesialutvalg for miljø 13. oktober 2011. Beslutningen ble funnet akseptabel og relevant for Norge

Status
Rettsakten er under vurdering i EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.2007
Anvendelsesdato i EU
11.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet