Sertifikatordning for import av spirer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 211/2013 av 11 mars 2013 om sertifikatkrav ved import til Unionen av spirer og av frø til spireproduksjon

Commission Regulation (EU) No 211/2013 of 11 March 2013 on certification requirements for imports into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en av de fire forordningene som fastsetter forhold rundt spirer og frø til spireproduksjon. Rettsakten fastsetter krav om sertifikat ved import av spirer og frø til spireproduksjon til EU/EØS-området. Alle spirer og frø til spireproduksjon skal følges av et sertifikat, til den endelige destinasjonen, som bekrefter at spirene og/eller frøene er produsert under forhold som samsvarer med de generelle hygienekravene for primærproduksjon beskrevet i forordning (EU) nr. 852/2004. Denne forordningen krever at spirene og frøene har blitt produsert under forhold som samsvarer med de forhold som gis i de tre relaterte forskriftene:

• Sporbarhetskravene i Forordning (EU) nr. 208/2013.
• Virksomhetsgodkjenning i Forordning (EU) nr. 210/2013.
• Mikrobiologiske kriterier i Forordning (EU) nr. 209/2013

Formålet med forordningen er å etablere effektive virkemidler for å unngå import av spirer og frø til spireproduksjon til EU/EØS-området, som kan føre til smitte. Sertifikatmodellen er gitt som vedlegg til rettsakten.

Forordningen er ett av fire forslag til forordninger som til sammen skal forebygge nye utbrudd av sykdom, lik det som skjedde i Tyskland i mai 2011 der over 50 mennesker døde. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har i en uttalelse av 9. juni 2011 konkludert at forurensning av frø til spireproduksjon med aggressive shigatoksin-produserende E. coli-bakterier (STEC) var den mest sannsynlige årsaken til utbruddet. Selv om EFSAs risiko­vurdering påpeker at forekomsten av denne typen bakterier på grønsaker fortsatt er meget lav i EU, er det gjort internasjonale undersøkelser som viser at denne typen bakterier forekommer oftere enn før. Dette gjelder spesielt ulike typer spirer. Det blir pekt på at høy fuktighet og høy temperatur under spiringen gjør at denne typen sykdomsfremkallende (patogene) bakterier får spesielt gunstige vekstvilkår. Produksjon og handel med frø til spireproduksjon og spirer er utbredt internasjonalt. I Norge er det tre til fem bedrifter som driver denne type virksomhet. At frø og spirer oppfattes som sunt å spise, tilsier at denne virksomheten kan være økende. Sykdomsutbruddet i 2011 viste at det var behov for et bedre lovgrunnlag som etablerer effektive virkemidler for å unngå import av frø til spireproduksjon og spirer fra EU/EØS-området som kan føre til slik smitte. Forordningen med sertifikatordning har til formål å fylle dette behovet.

Merknader
Rettsakten krever at vi oppretter en ny forskrift, da det ikke eksisterer en forskrift som omhandler import av spirer.

Den fullstendige EØS-henvisningen er: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr.13, kap. II nr.41 og vedlegg II kap. XII nr. 54 zzzc (forordning (EU) 211/2013)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ordningen vil ikke medføre vesentlige økonomiske konsekvenser for private personer og Mattilsynet. De administrative konsekvenser vil være noe større enn de økonomiske, da man må forvente håndtering av sertifikatene.

Vurdering
Norge støtter behovet for å lage et felles regelverk for å forebygge utbrudd av sykdom som skyldes at spirende frø og spirer til humant konsum blir forurenset med sykdomsfremkallende bakterier. Norge har ikke noen innvendinger til utkastet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordningen må ses i sammenheng med de tre øvrige forslagene til forordninger om frø til spireproduksjon og spirer. Alle fire forordningene ble publisert samtidig i Official Journal i mars 2013.

Status
Rettsakten ble fastsatt den 11. mars 2013. Forordningen trer i kraft i EU 1. juli 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.03.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2013
Anvendes fra i Norge
13.06.2013