Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 610/2013 af 26. juni 2013 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler), konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen, rådsforordning (EF) nr. 1683/95 og (EF) nr. 539/2001 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2008 and (EF) nr. 810/2009

Regulation (EU) nr. 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.03.2014

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Begrundelse og formål
Dette forslag indeholder en række ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks). De er resultatet af erfaringerne med anvendelsen af forordningen de første år. Forslaget indeholder desuden visse tilknyttede ændringer af konventionen af 14. juni 1985 om gennemførelse af Schengenaftalen.

Generel baggrund
Den 13. oktober 2006 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage
(Schengengrænsekodeks) i kraft.

Efter fire års praktisk anvendelse heraf har der vist sig at være behov for en række begrænsede tekniske ændringer. Hovedkilderne til disse ændringer er:

– Medlemsstaternes og Kommissionens praktiske erfaringer med anvendelsen af Schengengrænsekodeksen, herunder resultaterne af Schengenevalueringer samt rapporter og anmodninger fra medlemsstaterne.

– Kommissionens rapport fra september 2009 om, hvordan bestemmelserne om stempling af tredjelandsstatsborgeres rejsedokumenter fungerer, jf. artikel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage
(Schengengrænsekodeks) (KOM(2009) 489).

– Kommissionens rapport af 13. oktober 2010 om anvendelse af afsnit III (De indre grænser) i Schengengrænsekodeksen (KOM(2010) 554).

– Hensynet til sammenhængen med andre nyligt vedtagne retsakter, navnlig visumkodeksen
(forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009) og direktivet om tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008).

Dette forslag indeholder en række ændringer, der sikrer en tydeliggørelse og indsnævring af mulighederne for divergerende fortolkninger af den eksisterende tekst, samt ændringer, der løser en række praktiske problemer, der har vist sig i løbet af de første års anvendelse af Schengengrænsekodeksen. Der fastsættes desuden en eksplicit retlig ramme for bilaterale aftaler vedrørende fælles grænsekontrol af vejtrafik.

Nye politiske initiativer såsom oprettelsen af et EU-ind- og udrejsesystem og et EU-program vedrørende personer med status som registreret rejsende vil blive drøftet særskilt.

Gældende bestemmelser
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og konventionen af 14. juni 1985 om gennemførelse af Schengenaftalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.06.2013
Anvendelsesdato i EU
19.07.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.03.2014
Anvendes fra i Norge
18.03.2014
Annen informasjon