Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet og registrering av fotografier og fingeravtrykk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2165 av 9. desember 2020 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1861 med hensyn til minimumsstandarder for datakvalitet pg tekniske spesifikasjoner for registrering av fotografier og fingeravtrykkopplysninger i Schengeninformasjonssystemet (SIS) på området inn- og utreisekontroll og tilbakesending

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2165 of 9 December 2020 on laying down rules for the application of Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum data quality standards and technical specifications for entering photographs and dactyloscopic data in the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks and return

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.12.2020

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Schengeninformationssystemet (»SIS«) på området ind- og udrejsekontrol og tilbagesendelse indeholder indberetninger om personer i forbindelse med nægtelse af indrejse og ophold på medlemsstaternes område eller kontrol af overholdelsen af en afgørelse om tilbagesendelse, hvorved Unionens migrationspolitik styrkes, og der bidrages til et højt sikkerhedsniveau inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(2) I henhold til artikel 20, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 og artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1860 omfatter de kategorier af oplysninger, der kan indlæses i en indberetning i SIS, fotografier, ansigtsbilleder og fingeraftryksoplysninger (sidstnævnte omfatter fingeraftryk og håndfladeaftryk). I henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1861 og artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2018/1860 bør disse oplysninger indlæses i SIS, hvis de foreligger.

(3) I artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1861, der også gælder for driften af SIS på området tilbagesendelse i henhold til artikel 19 i forordning (EU) 2018/1860, fastsættes det, at fotografier, ansigtsbilleder og fingeraftryksoplysninger i en indberetning i SIS underkastes en kvalitetskontrol, således at det sikres, at de opfylder minimumsstandarder for datakvalitet og tekniske specifikationer.

(4) Det er nødvendigt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser, der præciserer minimumsstandarderne for datakvalitet og de tekniske specifikationer for indlæsning og lagring af sådanne oplysninger i SIS.

(5) Der bør i specifikationerne kun fastsættes det kvalitetsniveau, der kræves for i SIS at indlæse og lagre fotografier, der skal anvendes til at bekræfte identiteten på en person, jf. artikel 33, stk. 1, i nævnte forordning. Det kvalitetsniveau, der kræves for i SIS at indlæse og lagre fotografier og ansigtsbilleder, der skal anvendes til at identificere en person i henhold til artikel 33, stk. 4, bør fastlægges på et senere tidspunkt, når de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel, er opfyldt.

(6) Eu-LISA bør i samråd med Den Rådgivende Gruppe for SIS II udarbejde og dokumentere de tekniske detaljer vedrørende standarderne og specifikationerne i denne afgørelse i grænsefladekontroldokumentet og de detaljerede tekniske specifikationer for SIS. Medlemsstaterne, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (»Europol«) og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør udvikle deres systemer i overensstemmelse med specifikationerne i disse dokumenter.

(7) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EU) 2018/1861, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EU) 2018/1861 imidlertid bygger på Schengenreglerne, meddelte Danmark i overensstemmelse med artikel 4 i nævnte protokol den 26. april 2019 sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2018/1861 i national ret. Danmark er derfor i medfør af international ret forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.

(8) Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF; Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(9) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF; den er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(10) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(11) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G), i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF.

(12) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G), i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(13) For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005, og bør sammenholdes med Rådets afgørelse 2010/365/EU og (EU) 2018/934.

(14) For så vidt angår Kroatien udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011, og bør sammenholdes med Rådets afgørelse (EU) 2017/733.

(15) For så vidt angår Cypern udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(16) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 26. august 2020.

(17) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra SIS-SIRENE-grænseudvalget —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2020
Anvendelsesdato i EU
10.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet