Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om personvern

Tittel

Rådets gjennnomføringsbeslutning (EU) 2018/... av 26. november 2018 om fastsetting av en rekommandasjon om avhjelping av manglene som ble konstatert ved evalueringen i 2017 av Norges anvendelse av Schengenreglene på området personvern

Council Implementing Decision (EU) 2018/... of 26 November 2018 setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of data protection

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Formålet med denne afgørelse er at fremsætte en række henstillinger om foranstaltninger til Norge for at afhjælpe de mangler, der blev konstateret under evalueringen i 2017 af landets anvendelse af Schengenreglerne på området databeskyttelse. Efter evalueringen vedtog Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse C(2018) 4145 en rapport om resultaterne og vurderingen heraf, som indeholder en liste over bedste praksis og mangler, der blev konstateret under evalueringen.

(2) Det opfattes bl.a. som god praksis, at der findes veludviklede uddannelseskurser for slutbrugere af NORVIS, at det norske udenrigsministerium har et omfattende sæt procedurer, herunder brugen af fastlagte tjeklister, for overvågning af konsulære repræsentationer og informering af disse om praksis med hensyn til overvågning af eksterne tjenesteydere, at Kripos (den nationale enhed for bekæmpelse af organiseret og anden alvorlig kriminalitet) og politidistrikterne har gjort en omfattende indsats, hvad angår uddannelse og bevidstgørelse af deres personale, herunder vedrørende databeskyttelsesspørgsmål, at de seks databeskyttelsesmedarbejdere i Kripos er ansvarlige for alle retlige og praktiske aspekter af databeskyttelsen for Kripos og spiller en meget aktiv rolle i organisationen, og at politidistrikternes databeskyttelsesansvarlige har et lignende engagement og er proaktive med hensyn til at fremme et højt databeskyttelsesniveau.

(3) I lyset af betydningen af at overholde Schengenreglerne vedrørende databeskyttelse i relation til Schengeinformationssystem II og visuminformationssystemet bør det prioriteres at gennemføre henstilling 8, 22, 27, 28 og 29 nedenfor.

(4) Denne afgørelse bør forelægges Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Inden tre måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse bør Norge i medfør af artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1053 /2013 udarbejde en handlingsplan med en oversigt over alle henstillinger med henblik på at afhjælpe de mangler, der blev konstateret i evalueringsrapporten, og forelægge handlingsplanen for Kommissionen og Rådet,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Annen informasjon