Satellittnavigasjonssystemet Galileo: gjennomføringsbestemmelse om den kommersielle delen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/321 av 2. mars 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/224 om tekniske og driftsmessige spesifikasjoner slik at den kommersiell tjenesten som tilbys av systemet etablert under Galileo-programmet kan oppfylle funksjonen referert til i artikkel 2/4) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1285/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2018/321 of 2 March 2018 amending Implementing Decision (EU) 2017/224 setting out the technical and operational specifications allowing the commercial service offered by the system established under the Galileo programme to fulfil the function referred to in Article 2(4)(c) of Regulation (EU) No 1285/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.3.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) De tekniske og operationelle specifikationer, der er fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/224, fastsætter, at de generelle specifikationer for tjenesten »CS — høj præcision«, leveret af den forretningsmæssige tjeneste, omfatter en fejlmargen ved positionsbestemmelse på mindre end en decimeter, og at adgangen til tjenesten »CS — høj præcision«, der kontrolleres af en eller flere tjenesteydere, sker mod betaling i overensstemmelse med gældende prispolitik.

(2) Det ser imidlertid ud til, at adgang mod betaling til den forretningsmæssige tjenestes højpræcisionstjeneste sandsynligvis vil hæmme udviklingen af de applikationer, der skal gøre brug af denne tjeneste og, navnlig i Unionen, lægge hindringer i vejen for den lovende vækst i de økonomiske aktiviteter, der er baseret på satellitnavigationsteknologi. Adgang mod betaling vil endvidere kunne udgøre en hindring for udbredelsen af systemet etableret under Galileoprogrammet på verdensmarkedet, når konkurrerende systemer tilbyder gratis adgang til højpræcisionstjenester.

(3) Desuden har de virksomheder inden for sektorer i fuld udvikling, der er mest tilbøjelige til at benytte de kommercielle højpræcisionstjenester, såsom virksomheder, der er aktive inden for autonome køretøjer, robotteknik eller droner, ikke behov for en positioneringsnøjagtighed, der er lige så stor som oprindeligt forventet af den forretningsmæssige tjeneste. For disse virksomheder er en nøjagtighed på mindre end to decimeter tilstrækkelig, og det er mere interessant for dem at opnå en afkortning af den tid, der er nødvendig for opnåelsen af denne præcision. Der er imidlertid en positiv korrelation mellem positionsbestemmelsens nøjagtighed og den tid, der kræves for at opnå denne præcision. Tabet af en minimumspræcision fra én til to decimeter er ledsaget af en reduktion i den tid, der er nødvendig for opnåelsen af præcisionen, alt efter den anvendte teknologi, miljøet og placeringen af brugeren.

(4) Desuden kan de brugere, der har brug for en tjeneste, der indebærer en fejlmargen ved positionsbestemmelse, der er mindre end den, »CS — høj præcision« kan tilbyde, altid få en sådan hos de virksomheder, der allerede på lokalt plan tilbyder forretningsmæssige tjenester, der omfatter en sådan nøjagtighed.

(5) Det bør også gøres klart, at det forhold, at den forretningsmæssige tjenestes højpræcisionstjeneste er gratis, ikke foregriber, om andre tjenester, der leveres af det system, der er etableret under Galileoprogrammet, eventuelt er gratis.

(6) Det bør følgelig dels fastsættes, at adgangen til tjenesten »CS — høj præcision« leveret af den forretningsmæssige tjeneste bør være gratis, og dels at de generelle specifikationer for tjenesten »CS — høj præcision« bør omfatte en fejlmargen ved positionsbestemmelse på mindre end to decimeter.

(7) Endelig, hvad angår ibrugtagning af tjenesten »CS — høj præcision«, bør betegnelsen af begge de to planlagte faser ændres med henblik på bedre at afspejle den faktiske situation.

(8) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/224 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 36, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1285/2013 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.03.2018
Anvendelsesdato i EU
25.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet