Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støyplager

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/38/EU av 10. mars 2014 om endring i vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF med hensyn til støyplager

Commission Directive 2014/38/EU of 10 March 2014 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council as far as noise pollution is concerned

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2014/38/EU av 10. mars 2014 som endrer vedlegg III til direktiv 2008/57/EC om støygrenser ble publisert i Official journal 11. mars 2014, og skal gjelde i EU fra 1. januar 2015.

Formålet med endringen er å tydeliggjøre punkt 1.4.4 i vedlegg III i samtrafikkdirektivet for å unngå tvetydighet rundt hvilke regler som gjelder for støy fra jernbanemateriell. Kommisjonen påpeker i fortalen at det er viktig å unngå nasjonale krav til støygrenser, da dette påvirker samtrafikkevnen til det europeiske jernbanesystemet. Det er derfor tidligere gitt regelverk som setter maksimumsgrenser for tillatt støy fra nytt jernbanemateriell (Kommisjonsbeslutningene 2008/232/EC og 2011/229/EU, som er gjennomført i norsk rett).

Vedlegg III lister opp de grunnleggende kravene til jernbanesystemet. I gjeldende punkt 1.4.4 henvises det til at ”gjeldende regler for støyplager overholdes” i forbindelse med drift, men det er ikke nærmere spesifisert hvilke regler dette er eller hvor de gjelder. Det grunnleggende kravet om støy er nødvendig for å hjemle de spesifiserte støyparameterne som følger av beslutningene 2008/232/EU og 2011/229/EU.

I nytt punkt 1.4.4 fremgår det at planleggingen og driften av jernbanesystemet ikke må føre til at systemet genererer et uakseptabelt støynivå:
- i omgivelsene nære jernbaneinfrastrukturen som definert i artikkel 3 av direktiv 2012/34/EU om et felleseuropeisk jernbaneområde, og
- i førerrommet.

Punktet avgrenser dermed hvor reglene om støygrenser skal gjelde.

Direktivet retter seg mot medlemsstatene, og krever at statene gjennomfører lovgivning som sikrer at direktivet gjennomføres i nasjonal rett. Teksten i gjennomføringsregelverket skal formidles til Kommisjonen.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller det private.

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsdirektivet er hjemlet i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem. Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften), og med hjemmel i jernbaneloven. Kommisjonsdirektivet kan gjennomføres i norsk rett gjennom endringer i samtrafikkforskriften.

Direktivet setter ikke nye materielle krav til hvor mye støy som er tillatt fra jernbanemateriell, og vil derfor ikke ha noen innvirkning på rettstilstanden i Norge.

Direktiv (EU) 2016/797, som er en del av fjerde jernbanepakke, opphever direktiv 2008/57/EF, og det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre dette kommisjonsdirektivet i norsk rett hvis fjerde jernbanepakke tas inn i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært forelagt virksomhetene.

Vurdering
Rettsakten vil ikke medføre en endring i de materielle reglene for hvor mye støy som er tillatt, og vil derfor ikke medføre en endring i rettstilstanden i Norge. Støygrensene følger av allerede gjeldende regelverk i EU og Norge og direktivet medfører ingen nye forpliktelser eller kostnader for offentlige eller private aktører utover det den formelle gjennomføringen krever.

En tydeligere rettslig forankring av det grunnleggende kravet om støygrenser fra materiell kan ha en positiv innvirkning på arbeidet med å jobbe for mindre støyforurensning fra jernbanen.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel, og kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Direktivet kan gjennomføres ved forskriftsendring, men anses ikke å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet, og kan grupperes i gruppe 2.

Det er ikke nødvendig å ta artikkel 103-forbehold.

Direktiv (EU) 2016/797, som er en del av fjerde jernbanepakke, opphever direktiv 2008/57/EF, og det vil derfor ikke være nødvendig å gjennomføre dette kommisjonsdirektivet i norsk rett hvis fjerde jernbanepakke tas inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 11. mars 2014, og skal gjelde fra 1. januar 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2014
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0038
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro